Sociální politika

1.3.2 KLASIFIKACE TEORIÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Řadu desetiletí trvající období (moderního) regionálního rozvoje znamenalo dosud vznik velkého množství nejrůznějších teorií. Již od počátku proto vyvstala potřeba teorie nějakým způsobem rozdělit, klasifikovat. Blažek a Uhlíř (2002) v této souvislosti uvádějí, že...

1.2 VZNIK A VÝVOJ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Regionální rozvoj – v dnešním významu tohoto pojmu – je poměrně mladou vědní disciplínou. Jeho počátky můžeme klást zhruba do 30. let 20. století. Oproti tomu pojem region – ve smyslu region jako objekt...

1.3 KLASIFIKACE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A JEHO TEORIÍ

1.3.1 KLASIFIKACE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Vývoj zájmu o území nižších úrovní než je území státu vedl odborníky k zamyšlení se nad následujícími otázkami:– Co je to region?– Lze měřit regionální rozvoj?– Jaké jsou příčiny vzniku...

1. ÚVOD / 1.1 VÝZNAM TEORIÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Snaha o zajištění úspěšného rozvoje regionů není z dlouhodobého pohledu nikterak moderní, ale přirozeně již existuje velmi dlouho (až tři tisíce let př. n. l.). Politická moc a její stabilita byla vždy do značné...

REGIONÁLNÍ ROZVOJ – OBSAH:

teorie, aplikace, regionalizace OBSAH: 1. ÚVOD 1.1 VÝZNAM TEORIÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE1.2 VZNIK A VÝVOJ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE1.3 KLASIFIKACE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A JEHO TEORIÍ1.3.1 KLASIFIKACE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE1.3.2 KLASIFIKACE TEORIÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE1.4 HLAVNÍ METODOLOGICKÉ PŘÍSTUPY1.4.1 POZITIVISMUS1.4.2 KRITICKÝ...

Etické a profesionální zásady sociologického výzkumu

2.) zadavateli výzkumu– nelze zatajit či zkreslit nějaké informace → vše uvést v závěrečné zprávě– výzkumník přijde do styku s tajnými skutečnostmi zadavatele → nesmí se dostat ke třetí osobě! 3.) veřejnosti (příjemcům informací),...

Etické a profesionální zásady sociologického výzkumu

4.) kolegům (výzkumníkům), např. pokud je cituji apod.– není mravné někoho poškodit– chovat se podle obecně přijatých profesních zvyklostí– odpovědnost je založena na kombinaci citlivosti, ohleduplnosti a zdravého selského rozumu– odpovědnost k tomu, koho...

Prezentace výsledků sociologického výzkumu

Ad 3b) jakým způsobem bude zpráva publikována:– jeden text by měl být v jednom okamžiku nabízen jen jedné redakci– výsledky by měly být nejdříve zhodnoceny kvalifikovaným vědcem a publikovány ve vědeckém časopise nebo odborně...

Etické a profesionální zásady sociologického výzkumu

Etické a profesionální zásady sociologického výzkumuvýzkumník má zodpovědnost vůči: 1.) respondentům– ochrana osobních údajů– rozlišovat anonymitu a důvěrnost informací – není to totéž– anonymita = respondent nám nesdělí žádné osobní údaje– důvěrnost = získáme...

Prezentace výsledků sociologického výzkumu

Ad 2) jaký je účel výzkumné zprávy nebo publikace Účelem publikace je podmíněn obsah i zvolená forma publikace, důraz, který volíme, hloubka rozboru jednotlivých okruhů zjištěných faktů.Tři základní:1) shrnout všechno, co bylo zjištěno o...