Sociální politika

U KVANT.výzkumu

U KVANT.výzkumu Problém by měl vyjadřovat vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, kde proměnná je symbolické vyjádření vlastnosti, které svými hodnotami vyjadřuje stavy vlastnosti a vztahy mezi hodnotami vyjadřuje vztahy k realitě.  Na...

Průběh výzkumu

Průběh výzkumuZákladními stavebními kameny teorie jsou problémy, modely a hypotézy. K jejich výstavbě, formulaci a ověřování používáme v teoretické poznávací činnosti pojmy, kategorie a konstrukty. Pojem – termín nebo symbolické vyjádření, které reprezentuje podobnosti...

Formulace výzkumného problému

(1) Formulace výzkumného problému. Teorie a empirie, stavební prvky teorií. Pojmy, hypotézy, znaky.Vědecký kvantitativní výzkum – Jedná se o systematické, kontrolovatelné, empirické a kritické zkoumání hypotetických výroků o předpokládaných vztazích mezi přirozenými jevy.. Musí...

Formulace výzkumného KVANTITAVNíHO problému

Formulace výzkumného KVANTITAVNíHO problému – vědec na základě studia literatury, osobními rozhovory, pozorováním, studiem výsledků předchozích výzkumů zpřesňuje výzkumný námět a formuluje výzkumný problém. 1)Problém je tázací věta nebo výrok, který se ptáo KVANTITA:...

Metodologie a metody sociologického výzkumu

Metodologie a metody sociologického výzkumuV celým textu budou odlišeny dva typy metod: kvantitativní  kvalitativní Jak se liší? Kvantitativní metody jsou o populaci, mají tedy být reprezentativní, vypovídat o tom, jak je nějaký znak...

Role Evropské Unie

14d/ role Evropské Uniezákladní motivy pro vznik Evropského společenství v roce 1957 byly povahy hospodářské a politické. Přesto už římská smlouva (první smluvní dokument ES) obsahovala i některá sociálně politická ustanovení. Šlo o Zaručení...

Původní ustanovení římské smlouvy byla doplněna

Původní ustanovení římské smlouvy byla doplněna mimo jiné i o řadu závazných ustanovení sociálně politického charakteru Sbližování národních soustav v oblasti péče o zdraví, bezpečnosti při práci, ochrany životního a pracovního prostředí a ochrany...

Sociální politika v evropském kontextu

Sociální politika v evropském kontextu. Mezinárodní instituce. Role Rady Evropy a Evropské unie.14b/ mezinárodní instituceSoc. politika se v moderní historii rozvíjela v rámci jednotlivých národních států. Docházelo ovšem ke srovnání a k přebírání zkušeností...

Role Rady Evropy

14c/ role Rady Evropytato organizace vznikla v roce 1949. podle slov její bývalé generální tajemnice Lalumierové podporuje „model pluralitní demokracie respektující lidská práva, podřízený právu, iniciující aktivní občanskou společnost, založený na tržním hospodářství a...