Sociální politika

Fáze přípravy dat

Fáze přípravy dat1) Evidence a kontrola prvotních dokladů (dotazníků, formulářů). Nakódované dotazníky, záznamy o rozhovoru či pozorování…musí mít všechny standardní podobu z hlediska pořadí a struktury zaznamenané informace. Musí být použito stejného kódového označení...

Dokumentace a Transformace dat

Dokumentace 1) Údaje o souboru dat (jméno souboru dat, místo uložení, popis souboru, počet znaků a jejich jména, pořadí znaků v souboru, počet jednotek) 2) Údaje o jednotlivých znacích )jméno znaku, rozsah a formát...

Zásady prezentace dat

(15) Zásady prezentace dat. Písemná a grafická prezentace dat. Etické a profesionální zásady sociologického výzkumu. Povinný obsah výzkumné zprávy a vědecké publikace.Prezentace výsledků sociologického výzkumuZásady prezentace datPřed psaním výzkumné zprávy je třeba určit:1) pro...

Kódování a příprava dat pro analýzu

(14) Kódování a příprava dat pro analýzu.Zásady pro přípravu kódovacího klíče. Příprava výzkumného souboru dat. Dokumentace a transformace dat. Kódování a příprava dat pro analýzu Počítače v sociologickém výzkumu při přípravě datVyužívání počítače sociologem...

Příprava kódovacího klíče

Příprava kódovacího klíče1) Rozdělení variability znaku do tříd se musí řídit cílem výzkumu. Musí odpovídat reálné struktuře zkoumaného jevu ve zkoumané populaci 2) Použité klasifikační kategorie musí být vyčerpávající. Tedy třídy kategorizace musí pokrývat...

Obsahová analýza

Využití1. obsah sdělení – CO? – WHAT?o např. sledujeme morální posunyo př. obsahová analýza učebnic dějepisu 2. forma sdělení – JAK? – HOW?o hovoří se spíše o „analýze výpovědí“o sledují se argumentační vzorceo př....

Obsahová analýza

Obsahová analýza je to strukturovaná analyticko-dokumentační technika -nejdříve vytváří soubor vzájemně se vylučujících a tedy vyčerpávajících kategorií, které mohou být použity pro rozbor dokumentů -pak zaznamenává četnosti výskytu jednotlivých kategorií v dokumentu cílem je...

Obsahová analýza

Výhody– možnost zkoumat (vý-)odpovědi jinak nepřístupných subjektů (respondentů)– možnost získávat informace, které vznikly spontánně– výzkum může probíhat v dlouhém časovém úseku i do minulosti– možnost pracovat s velkým množstvím dokumentů (snadná dostupnost)– úřední dokumenty...

Sekundární analýza

Sekundární analýza Zdroje dat pro sekundární analýzu: – archivní data,– oficiální statistická data– databanky statistických údajů– datové publikace z výzkumů– datové soubory z výzkumů na počítači Výhody sekundární analýzy:– šetří čas, peníze– méně zasahuje...

Nevýhody studia dokumentů

Nevýhody studia dokumentů 1) Účel, pro nějž byl záznam pořízen jej modifikuje. Vzniká vychýlení oproti ideálnímu stavu zjišťování 2) Dokumenty nemají stejnou životnost. Dochází ke ztrátám, jejichž rozsah se liší podle zdroje dokumentů 3)...