Sociální politika

Sociologie rozumějící/chápající

Sociologie rozumějící/chápající – sociologický směr a metodologický princip, který (inspirován Diltheyovým rozlišením věd na přírodní a duchovní) metodologicky považuje chápání (porozumění) za heuristickou metodu, která je sociálním jevům přiměřenější než kauzální vysvětlování. Sociolog má...

Laické vědění

Laické vědění – je pro sociologii zavádějící až škodlivé, pro sociologa je důležité aby nebyl ukotven v laickém vědění ani ve společnosti (jeho synonymem může být pojem doxa)doxa, řecky mínění – výraz, jímž filozofové...

Sociologismus

Sociologismus, sociologický směr konstituovaný na přelomu 19. a 20. stol., který považuje společnost za zcela specifickou skutečnost neredukovatelnou na žádné jiné jevy. Jeho předmět se týká otázky číslo 2 a 3, protože představuje hlavní...

Metodologické implikace

Metodologické implikace:1/ metodologický individualismus: považuje sociální jevy za výsledky jednání jednotlivců, organizace je výsledkem jednání jejích členů (Weber, Tardfe, Homans)2/ metodologický holismus (opčátek 20. století) je protikladem, tvrdí, že celek přesahuje části a že...

Gnozeologie

gnozeologie, gnoseologie, noetika, teorie poznání – filozofická nauka o poznání, o jeho zdrojích, podmínkách, možnostech a mezích. Gnozeologické otázky již u skeptiků, významná teorie zejm. u Platóna, Aristotela, stoiků a epikúrejců. Od doby J....

Dedukce

dedukce a) odvození tvrzení (důsledku) z jednoho nebo několika jiných tvrzení (premis) pomocí odvozovacích pravidel. Toto odvození je u dedukce jisté, nikoli jen pravděpodobné; důsledek je implicitně obsažen v premisách, explicitně se získá aplikací...

OBECNÁ METODOLOGIE – POJMY

OBECNÁ METODOLOGIE – POJMY metodologie, souhrn metod určité vědy, nauka o metodách. metoda, soustavný postup, který v dané oblasti vede k cíli, v ideálním případě nezávisle na schopnostech toho, kdo ho provádí. Souhrn pojmů,...

Geertzovo pojetí

Geertzovo pojetí.Všechny moderní sociologické směry, píše Geertz, ať už vznikly pod vlivém jakého-koli intelektuálního hnutí, se snáží vybudovat vědu nezávislé na „symbolickém jednání“, zatímco věda o „symbolickém jednání“ neexistuje. „Není proto překvapením, že se...