Sociální politika

Internet

internet EMS – electronic mail surveyo používán už před rozšířením internetuo dotazník zaslán e-mailem, respondent odešle zpátky WWWo jediné co putuje jsou data – výhodao problém: metoda samovýběru (nereprezentativní) o částečná záruka náhodnosti –...

Dotazník zasílaný poštou

3) dotazník zasílaný poštoupostup při zasílání poštou  zašleme průvodní dopis se žádostí o spolupráci: měl by obsahovat-vysvětlení účelu výzkumu, označení instituce nebo skupiny, která výzkum organizuje nebo financuje, údaj o tom, jak byl...

Nevýhody

nevýhody  otázky musí být snadné otázky, relativně prosté, jednoduché odpovědi je třeba považovat za konečné nevhodné pro otázky, na něž chci spontánní odpovědi jednotlivé odpovědi nelze považovat za nezávislé nejistota výzkumníka v osobě,...

Dotazování CADAC (computer assisted data collection)

4) dotazování CADAC (computer assisted data collection) Typy počítačového dotazování: CATI – computer assisted telephone interviewingo počítačově podpořené dotazování přes telefon, tazatel čte otázky z obrazovky a odpovědi ukládá rovnou do databázeo používá se...

Nevýhody a problémy

nevýhody a problémy  nedostatek spolehlivost a reliability vyplývající z nahodilosti pozorování+výběrové vnímání zúčastněný pozorovatel může ovlivnit sledovaný subjekt svou přítomností, dochází ke změně chování a tím ke změně obrazu současná role omezuje možnosti...

Dotazníkové šetření a jeho varianty

(10) Dotazníkové šetření a jeho varianty. Zásady organizace dotazníkového šetření. Postup při zasílání poštou. Typy počítačového dotazování. Limity dotazníkového šetření.Metody dotazováníMezi metody dotazování řadíme rozhovor a dotazníkové šetření. Obě skupiny metod mají řadu příbuzných...

Způsob pozorování

 způsob pozorování: určíme, zda bude pozorování o -skryté – jak se bude ukrytí realizovat (technické, společenské)o -zjevné – stanovíme roli pozorovatele  kódování pozorovaných jevů do kategorií, kódujeme způsobem o a) jev nastal,...

Skryté (fyzicky nebo sociálně)

 skryté (fyzicky nebo sociálně)o pozorovatel přijímá roli člena skupiny nebo jinou z rolí, které jsou obvykle součástí sledovaného sociálního prostředío odhaleno přirozené sociální prostředí a může sledovat jevy cizímu okolí skrytéo je možnou...

Příprava standardizovaného pozorování

příprava standardizovaného pozorování  stanovíme elementární jevy dostupné empirickému vnímání plán pozorování připravíme technické pomůcky, terén, pozorovatele provedeme pozorování (může být provedeno při předvýzkumu) plán pozorování  Předmět pozorování o stanovíme elementární jevy, tj....

Terénní sběr dat

(9) Terénní sběr dat. Metody pozorování a další techniky nezasahující do zkoumaného prostředí. Typy pozorování, výhody a nevýhody. Pozorování v rámci kvalitativní výzkumné akce.terénní sběr dat leží mezi fázemi teoretické přípravy, operacionalizace a fázemi...