Sociální politika

Klasické koncepce měření mají řadu společných charakteristik

Klasické koncepce měření mají řadu společných charakteristik: 1) jsou založena na někdy (ne)vyjádřeném předpokladu existence gnoseologické reflexe nebo konstrukce veličiny. , empirické struktury s relacemi nebo prostě objektu na němž je možno identifikovat a...

Konceptualizace. Operacionalizace. Měření

(6) Konceptualizace. Operacionalizace. Měření. Charakteristika koncepcí měření. Kritika klasických koncepcí a odpovědi na ni. Sociometrie.konceptualizace je proces pomocí něhož specifikujeme termíny, které používáme v rámci výzkumu. Třídy objektů: přímo pozorovatelné objekty (barva vlasů) nepřímo...

Operacionalizace

operacionalizacetento proces je v širším slova smyslu chápán jako cesta od pojmů a teorie k empiricky zjistitelným údajům, ukazatelů, znakům. Jejím úkolem je přeložit problém z jazyka teoretika do jazyka výzkumníka a převést jej...

Kontrola a kódování dat

11) Kontrola a kódování datviz OTÁZKA 14. 12) Analýza datnejčastěji statistikulace – viz Disman, kap. 8 a 913) Interpretace, závěry, teoretické zobecnění14) Závěrečná zprávazávěrečná zpráva (viz.OTÁZKA 15. )řízení kvality výzkumného procesuchyby ve výzkumuvýběrové (dokážeme...

Chyby a zkreslení způsobené neúplností informací

chyby a zkreslení způsobené neúplností informací odmítnutí rozhovorupředejít můžeme tím, že informujeme respondenta předem (navození důvěrné atmosféry), iniciativy resp., lepší design dotazníku, opak. výzva k účasti (follow-up) nezastiženíčelit opakovanou výzvou – v jiný den...

Proces sociologického výzkumu

(5) Proces sociologického výzkumu. Požadavky na výzkumný projekt. Fáze výzkumu. Pilotáž. Předvýzkum.Poznámka: následující postup se týká především kvantitativního a neexplorativního výzkumu!nejčastější postup při KVANTIT výzkumu 1) Formulace teoretického nebo praktického soc. problému 2) Konceptualizace...

Formulace teoretické hypotézy

3) Formulace teoretické hypotézyNa základě výzkumného problému nebo problémů formuluje výzkumník hypotézy. Problém nemůže být vědecky řešen, pokud jej neredukujeme na formu hypotézy.Hypotéza je podmíněný výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými. Problémy...

Pilotáž

9) PilotážÚkolem pilotáže je ověřit výzkumné nástroje. Zjistíme, zda respondenti rozumí otázkám, zda jsou dobře vybrány odpovědi v dotazníku. Nástroj testujeme na 20-30 lidech – co možná nejrozličnějších subjektech z populace. Zjišťujeme míru pochopitelnosti....

Evaluace (srovnávací výzkum)

 Evaluace (srovnávací výzkum)často jde o hodnocení inovace anebo strukturální změny nějaké organizacemůže být– formativní (diagnostická funkce)– sumativní (rozhodnout, kdo je lepší a kdo horší) experimentyPoužije se, když chceme rozlišit zda změny způsobuje konkrétní...

Zvyšování kvality práce se subjekty a daty

Zvyšování kvality práce se subjekty a daty Vyrovnávání: podmíněno malými výběrovými soubory a snahou snížit variabilitu experimentální a kontrolní skupiny, podobnost zajištěna 2 způsoby: vyrovnání v párech – ke každé jednotce experimentální skupiny najdeme...