Sociální politika

Systematický výběr

– systematický výběr některými svými znaky se blíží výběru pravděpodobnostnímu. Je založen na zásadě výběru jednotek ze seznamu podle zvoleného klíče. Chceme-li desetinu, vybíráme každého desátého ze základního souboru. Zásadní rozdíl oproti pravděpodobnostnímu výběru...

Uspořádání výzkumu

(4) Uspořádání výzkumu. Typy výzkumných projektů a jejich podrobná charakteristika. Neúplná – Zbytek je v Jeřábkových skriptechSociologický výzkum založený na zkoumání vybraných jednotek je možno uspořádat mnoha způsoby podle účelu, k němuž mají být...

Nepravděpodobnostní typy výběrů

nepravděpodobnostní typy výběrů  kvótní výběr z nepravděpodobnostních je v sociologickém výzkumu nejužívanější.Název je odvozen od kvót; kterými je vymezen rozsah výběru jednotlivých, nejčastěji demografických nebo sociálních skupin. Kvóta = číselný údaj udávající tazateli...

Typy výběrů a jejich charakteristika

Typy výběrů a jejich charakteristikaZpůsob, jakým lze provádět výběr jednotek pro výzkumné šetření je v podstatě dvojí náhodný – pravděpodobnostní výběr nenáhodný – nepravděpodobnostní výběr Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že v prvním...

Typy pravděpodobnostních výběrů

typy pravděpodobnostních výběrů prostý náhodný výběrvšechny podsoubory mají stejnou šanci dostat se do výběru, používá se losu, tabulek náhodných čísel tak, aby nemohlo dojít k ovlivnění výzkumníkem stratifikovaný náhodný výběr1) základní soubor je rozdělen...

Populace. Výběry. Reprezentativita

(3) Populace. Výběry. Reprezentativita. Typy výběrů a jejich charakteristika.V sociologickém výzkumu nezjišťujeme údaje o všech jednotkách, u nichž lze daný jev sledovat. Součástí naprosté většiny výzkumů jsou výběrová šetření, které slouží k volbě dílčího...

Reprezentativita závisí na:

Reprezentativita závisí na: přesnosti vymezení populace – Spolehlivost výběru roste, je-li populace správně definována (např. mít jména všech mužů zaměstnaných v Praze) adekvátnosti výběru – musí být rozsáhlý, aby umožňoval důvěru k závěrům získaným...

Klasifikace znaků

Klasifikace znaků– z hlediska vztahů o nichž znak vypovídá (formální klasifikace): nominální – klasifikační Pro tento znak je charakteristické, že nemá uspořádané hodnoty. Nemá pro něj smysl výrok, že A je vyšší hodnota než...

Další třídění

Další třídění prostý nominální znak – je nominální znak, jehož počet hodnot se shoduje s počtem jednotek, každá jednotka má unikátní hodnotu znaku (jména dětí v jedné rodině) částečně uspořádaný znak – je znak,...

Znak v sociologii – proměnná

(2) Znak v sociologii – proměnná. Vymezení znaku – základní charakteristiky. Klasifikace znaků. Příklady.tato kapitola se týka kvantitativního výzkumu Znak v sociologie = (proměnná) – symbolické vyjádření vlastnosti, která zároveň svými hodnotami vyjadřuje stavy...